Cơ cấu tổ chức

Print

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Hội đồng Quản trị: Hội đồng quản trị do Đại hội Đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông). Hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ong mật Đồng Nai có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm.

 

Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội Đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị.

Giám đốc: Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội Đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện quyền và các nghĩa vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Giám đốc có nhiệm kỳ 5 năm.

Last Updated ( Monday, 31 March 2014 04:03 )