EnglishTiếng Việt

Dong Nai Honey

Cơ cấu tổ chức

E-mail Print PDF

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Hội đồng Quản trị: Hội đồng quản trị do Đại hội Đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông). Hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ong mật Đồng Nai có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm.

 

Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội Đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị.

Giám đốc: Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội Đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện quyền và các nghĩa vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Giám đốc có nhiệm kỳ 5 năm.

Last Updated ( Monday, 31 March 2014 04:03 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tư Vấn Trực Tuyến

Khách Online

     We have 8 guests online

Mục Tiêu Công Ty

Xây dựng thương hiệu “APIDONA” trên thị trường trong nước và Quốc tế. Tiến hành xuất khẩu mật ong ở dạng thành phẩm.
Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Ổn định và nâng cao chất lượng sống Chi tiết...

Chiến Lược Kinh Doanh

Chất lượng sản phẩm là yếu tố “Sống còn” của Ngành ong Đồng Nai, với Slogan “Vì sức khỏe của Bạn”.
Công ty cũng cố và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Những Người nuôi ong sạch”, dần dần đưa các Thành viên trong CLB trở thành Cổ đông của Công ty. Chi tiết...

DONGNAIHONEY

Năm 1978, sự ra đời của Công ty ong mật Đồng Nai đã đánh dấu một bước phát triển mới của ngành nuôi ong tại Đồng Nai. Bởi, bắt đầu từ đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có hẳn một doanh nghiệp chuyên tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư Chi tiết...