M?t ong ngh?

Print
M?t ong ngh?

Thành Ph?n:

M?t ong nguyên ch?t

B?t ngh? tinh khi?t

Tác D?ng: 

Có tác d?ng trong ?i?u tr? b?nh viêm ???ng ru?t, loét bao t?, thi?u sinh t? A và ???ng Glucose.

Có tác d?ng t?t trong các tr??ng h?p suy nh??c, thi?u máu, xanh xao, ph? n? sau khi ??.

Sát trùng m?nh, giúp các v?t th??ng mau lành, tái t?o h?ng huy?t c?u nhanh.

Ch?t curumin trong c? ngh? có tác d?ng tr? tiêu hóa do thúc ??y s? co bóp túi m?t, nh?ng l?i không làm t?ng ti?t axit da dày. Curumin c?ng ?c ch? ???c các kh?i u ? b? ph?n này. Do ?ó, ngh? là d??c ph?m t?t ??i v?i b?nh nhân viên loét d? dày và tá tràng. 

Li?u Dùng:  

Ng??i l?n: 3 mu?ng canh.

Tr? em: 3 mu?ng cà phê.

Dùng tr??c 2 b?a ?n chính và tr??c khi ?i ng?. 

 

S?N PH?M M?I!!!

T? ngày 16/05/2012, Công ty cho ra s?n ph?m m?i: M?t ong ngh? d?ng viên (Ngh? vàng và Ngh? ?en)

 

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Tuesday, 03 September 2013 02:46 )