Ph?n hoa

Print
Ph?n hoa

Ph?n hoa là t? bào sinh s?n ??c c?a th?c v?t và là ngu?n th?c ?n ch?a nhi?u ??m, vitamin và mu?i khoáng cho ong m?t. Ong m?t bay ??n nh?ng hoa có ph?n nhi?u ( hoa m?c c?, hoa cà phê,… ) chúng r? hoa ?? các h?t ph?n r?i bám vào thân, chúng dùng 4 chi tr??c ?? vo các h?t ph?n cho vào 2 gi? 2 bên chân sau. Khi ??y gi?, chúng bay v? t?. ?? thu ho?ch ph?n hoa, ng??i nuôi ong ??t l??i thoát ph?n tr??c c?a t?, phía d??i g?n máng ??ng ph?n, khi ong ?i làm vi?c v? chui qua l??i thoát ph?n, 2 h?t ph?n ? 2 bên chân s? r?i xu?ng máng. Ph?n hoa do ong mang v? th??ng ?m, các thành ph?n trong ph?n r?t d? lên men, phân h?y và h?ng. ?? b?o qu?n lâu, ph?i s?y khô phân hoa thu ho?ch trong ngày.

Thành Ph?n:

Protein: r?t phong phú chi?m kho?ng 35%, ?a s? là các protein d? tiêu hóa.

???ng: ph?n hoa chi?m t? l? 40% ???ng, ch? y?u là Glucose.

Vitamin: ph?n hoa ???c xem nh? là ch?t cô ??c c?a h?u h?t các vitamin nh? Vitamin C, B1, B3, B6, B12, D, E, K…

Các nguyên t? vi l??ng: ph?n hoa giàu các nguyên t? vi l??ng nh? K, Mg, Cu, Fe, Zn,… và mu?i khoáng.

Tác D?ng C?a Ph?n Hoa: 

Ph?n hoa có tác d?ng t?ng l??ng h?ng c?u trong máu. Dùng ph?n hoa ch?a b?nh thi?u máu, ch?m l?n, c̣i x??ng và kích thích thèm ?n ? tr? nh?.

Ph?n hoa có tác d?ng trong ?i?u tr? b?nh viêm ru?t k?t và táo bón m?n tính.

Ph?n hoa kích thích tiêu hóa, làm ?n ngon, t?ng d?ch v? và t?ng kh? n?ng lao ??ng. Ngoài ra, c̣n ch?a b?nh m?t do thi?u vitamin A. Trong ph?n hoa có Riboflavin, sinh t? này c?n cho vơng m?c m?t có tác d?ng làm xoa d?u m?t m?t m?i và b?o v? nhăn quan. 

Li?u Dùng:

M?i l?n 2 mu?ng canh, dùng tr??c 2 b?a ?n chính và tr??c khi ?i ng?.

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 23:02 )