Bee's food II

Print
Bee's food

Thành Ph?n:

- B?t ??u nành.

- Ph?n hoa 10%

- ???ng kính tr?ng.

- Vitamin A, D, C, B Complex.

- Các mu?i khoáng. 

 KHÔNG CÓ HOÓC MÔN T?NG TR??NG VÀ KHÁNG SINH TRONG S?N PH?M

Cách dùng:

 

Nhào tr?n v?i n??c ?m cho ong ?n trên xà c?u ho?c cho ?n tr?c ti?p

vào c?u ph?n khi thi?u ngu?n ph?n hoa t? nhiên.

 

Công d?ng:

 

- T?ng s?c ?? kháng c?a ?àn ong và tu?i th? c?a ong th?.

- Duy tŕ th? ?àn ong trong v? khai thác m?t.

- Duy tŕ s?c ?? tr?ng c?a ong chúa.

 

B?o qu?n:

N?i khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng tr?c ti?p.

Ngày s?n xu?t: Ghi trên bao b́.

H?n s? d?ng: 06 tháng..

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 22:57 )