Bee's food I

Print
Bee's food

Thành Ph?n:

 KHÔNG CÓ HOÓC MÔN T?NG TR??NG VÀ KHÁNG SINH TRONG S?N PH?M

Cách dùng:

Nhào tr?n v?i 10% ph?n hoa, pha v?i n??c ?m cho ong ?n trên xà c?u 

ho?c cho ?n tr?c ti?p vào c?u ph?n khi thi?u ngu?n ph?n hoa t? nhiên.

Công d?ng:

- T?ng s?c ?? kháng c?a ?àn ong và tu?i th? c?a ong th?.

- Duy tŕ th? ?àn ong trong v? khai thác m?t.

- Duy tŕ s?c ?? tr?ng c?a ong chúa.

B?o qu?n:

N?i khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng tr?c ti?p.

Ngày s?n xu?t: Ghi trên bao b́.

H?n s? d?ng: 06 tháng..

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 22:57 )