EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

M?t ong ngh?

E-mail Print PDF
M?t ong ngh?

Thành Ph?n:

M?t ong nguyên ch?t

B?t ngh? tinh khi?t

Tác D?ng: 

Có tác d?ng trong ?i?u tr? b?nh viêm ???ng ru?t, loét bao t?, thi?u sinh t? A và ???ng Glucose.

Có tác d?ng t?t trong các tr??ng h?p suy nh??c, thi?u máu, xanh xao, ph? n? sau khi ??.

Sát trùng m?nh, giúp các v?t th??ng mau lành, tái t?o h?ng huy?t c?u nhanh.

Ch?t curumin trong c? ngh? có tác d?ng tr? tiêu hóa do thúc ??y s? co bóp túi m?t, nh?ng l?i không làm t?ng ti?t axit da dày. Curumin c?ng ?c ch? ???c các kh?i u ? b? ph?n này. Do ?ó, ngh? là d??c ph?m t?t ??i v?i b?nh nhân viên loét d? dày và tá tràng. 

Li?u Dùng:  

Ng??i l?n: 3 mu?ng canh.

Tr? em: 3 mu?ng cà phê.

Dùng tr??c 2 b?a ?n chính và tr??c khi ?i ng?. 

 

S?N PH?M M?I!!!

T? ngày 16/05/2012, Công ty cho ra s?n ph?m m?i: M?t ong ngh? d?ng viên (Ngh? vàng và Ngh? ?en)

 

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Tuesday, 03 September 2013 02:46 )
 

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 7 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...