EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

M?t ong s?a chúa

E-mail Print PDF
M?t ong s?a chúa

Thành Ph?n:

M?t ong nguyên ch?t.

S?a ong chúa 5%. 

Tác D?ng: 

B?i d??ng c? th?, giúp ?n ngon, ng? ???c.

Có tác d?ng trong vi?c gi?m s? c?ng ??ng m?ch, gi?m huy?t áp, h? cholesterol trong máu.

Ngoài ra, m?t ong s?a chúa c̣n có tác d?ng trong vi?c ?i?u tr? hen suy?n, ?ái tháo ???ng. 

Li?u Dùng: 

Ng??i l?n: 3 mu?ng canh

Tr? em: 3 mu?ng cà phê.

Dùng tr??c 2 b?a ?n chính và tr??c khi ?i ng?. 

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Tuesday, 02 February 2010 14:13 )
 

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 13 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...