EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

N?n sáp

E-mail Print PDF
N?n sáp

N?n sáp làm b?ng sáp ong do máy làm n?n ép thành. Công d?ng c?a n?n sáp là khi c?n ??n, giúp ong th? có s?n n?n m?u ?? xây ??p thành t?ng, v?i nh?ng v?y sáp do ong phân ti?t ra. Ong th? tuy có th? hoàn toàn t? ??p các t?ng, nh?ng các t?ng ?ó có nhi?u l? ô ong ??c và không ???c ??u ??n, nh?t là ph?i tiêu hao s?c l?c và m?t nhi?u th?i gian.

B?i th?, ng??i ta làm s?n n?n sáp ?? tr? l?c ong th? trong vi?c xây ??p t?ng cho mau chóng và ?? t?n công.


Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 23:02 )
 

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 9 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...