EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

Sáp ong

E-mail Print PDF
Sáp ong

S?n ph?m ti?t c?a ong m?t dùng ?? xây t?. Thành ph?n g?m các axit béo và este. ? nhi?t ?? 15 oC, kh?i l??ng riêng là 0,95 - 0,87 g/cm3; nhi?t ?? nóng ch?y là 62 – 65 oC. ? th? r?n, màu vàng ??n nâu th?m. Khi phân ti?t ra sáp, tr??c h?t ong hút no m?t, sau  m?t ngày m?t ?êm, nh?ng h?ch sáp ? b?ng ong bi?n hóa thành sáp r?i ti?t ra 4 ?ôi h?ch sáp ? d??i b?ng. Khi g?p không khí, sáp này tr? thành nh?ng h?t sáp gi?ng nh? m?nh v?y, ???c g?i là v?y sáp. V?y sáp này l?i ???c các chân sau c?a ong gom ?? chuy?n lên chân tr??c r?i ??a lên mi?ng nhào n?n cho t?i khi d?o quánh m?i ?em ??p t?. Theo s? phân tích hóa h?c, v?i nh?ng ?i?u ki?n b́nh th??ng, mu?n s?n xu?t 1 kg sáp, ong m?t ph?i dùng ??n trên 3 kg m?t và m?t s? l??ng nh? ph?n hoa. 

Trong y d??c, sáp ong dùng làm v? b?c thu?c viên, b?ng dính, h?n h?p các thu?c m?, khuôn r?ng gi?. Trong công nghi?p, dùng trong s?n xu?t v?n pḥng ph?m, ngh? d?t, ?? g?, ?? da, th?c ph?m, m? ph?m, làm ?èn sáp; trong c? khí dùng ?? ch?ng han g?.

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 23:03 )
 

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 7 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...