EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

Ng??i dân Qu?ng Ngăi ??p phá các tr?i ong

E-mail Print PDF

Hàng ch?c ng??i dân huy?n B́nh S?n (Qu?ng Ngăi) liên t?c trong nh?ng ngày qua c?m g?y g?c ??p phá nhi?u tr?i nuôi ong m?t v́ cho r?ng ong phá h?i lúa, hoa màu.


Last Updated ( Thursday, 17 September 2015 03:27 ) Read more...
 

5 lư do b?n nên u?ng trà xanh pha m?t ong h?ng ngày

E-mail Print PDF

Trà xanh ngày càng tr? thành th?c u?ng ph? bi?n trong cu?c s?ng hàng ngày c?a nhi?u ng??i. Trà xanh ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa có th? giúp b?n tr? lâu, pḥng ng?a ung th?. Tuy nhiên, b?n có bi?t r?ng n?u k?t h?p trà xanh v?i m?t chút chanh và m?t ong s? mang l?i nhi?u l?i ích s?c kh?e mà b?n không ng? t?i.

Last Updated ( Saturday, 13 June 2015 02:45 ) Read more...
 

G?n chíp cho ong

E-mail Print PDF

Các nhà khoa h?c ??c ?ang th? nghi?m g?n chip cho ong ?? t́m hi?u nguyên nhân t?i sao có m?t s? suy gi?m l?n "dân s?" loài ong trên th? gi?i.

Last Updated ( Saturday, 13 June 2015 02:46 ) Read more...
 

Kh? n?ng hóa gi?i ??c tính thu?c tr? sâu c?a ong m?t

E-mail Print PDF

Các nhà nghiên c?u t?i ??i h?c Illinois, Hoa K?, phát hi?n các enzym trong ru?t c?a ong m?t có kh? n?ng hóa gi?i ch?t ??c c?a lo?i thu?c tr? sâu th??ng ???c s? d?ng ?? di?t ve trong t? ong m?t.


Last Updated ( Saturday, 13 June 2015 02:00 ) Read more...
 

??i s?ng c?a ong b?p cày

E-mail Print PDF

Hút n??c trên ng?n c? khi ?ang bay, l?y m?t trên bông hoa là nh?ng ho?t ??ng mà ong b?p cày th?c hi?n trong cu?c s?ng hàng ngày.

Last Updated ( Saturday, 30 May 2015 01:27 ) Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 10

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 9 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...