EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

Acacia Mangium - Ngu?n m?t m?i c?a Vi?t Nam

E-mail Print PDF

N?m 2011, ng??i nuôi ong ?ă phát hi?n ra ngu?n m?t m?i t?i Mi?n Trung - M?t cây tràm keo (Acacia Mangium). 

Last Updated ( Tuesday, 23 July 2013 09:36 ) Read more...
 

Chính ph? M? b? ki?n v́ Ong

E-mail Print PDF

M?t liên minh c?a nh?ng ng??i nuôi ong, nhà b?o t?n và nh?ng ng??i ?ng h? an toàn th?c ph?m ?ă ki?n chính ph? M? v? vi?c gi?i ch?c cho phép ng??i dân s? d?ng nh?ng lo?i thu?c tr? sâu có th? gây h?i cho ong.

 

Last Updated ( Monday, 22 July 2013 06:24 ) Read more...
 

Ong "thây ma" bao vây M?

E-mail Print PDF
Các chuyên gia M? lên ti?ng c?nh báo v? s? xu?t hi?n ngày càng nhi?u Ong “thây ma”, lo?i ong nhi?m kư sinh trùng có th? ?e d?a mùa màng v?n ph? thu?c vào s? th? ph?n c?a côn trùng này.

 

 

Last Updated ( Saturday, 29 September 2012 01:49 ) Read more...
 

??i s?ng c?a Ong B?p Cày

E-mail Print PDF

Hút n??c trên ng?n c? khi ?ang bay, l?y m?t trên bông hoa là nh?ng ho?t ??ng mà ong b?p cày th?c hi?n trong cu?c s?ng hàng ngày.

 

 

Last Updated ( Thursday, 27 September 2012 07:50 ) Read more...
 

H?i th?o khoa h?c v? l?i ích ong m?t th? ph?n t?ng n?ng su?t cây tr?ng t?i Ti?n Giang

E-mail Print PDF
Vi?t Nam nói chung và ??ng b?ng sông C?u Long (?BSCL) nói riêng có truy?n th?ng nuôi và khai thác ong l?y m?t t? lâu ??i. Ngh? nuôi ong ?ă tr? thành m?t b? ph?n c?a n?n kinh t? nông nghi?p, cung c?p cho con ng??i nhi?u s?n ph?m có giá tr? nh?: m?t ong, ph?n hoa, s?a ong chúa, sáp ong…

 

 

Last Updated ( Wednesday, 23 November 2011 02:35 ) Read more...
 
More Articles...
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 7 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...