EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

H?i th?o "Th? tr??ng M?t ong Th? gi?i và Nh?ng rào c?n"

E-mail Print PDF

Ngày 18 tháng 12 n?m 2015, Công ty ph?i h?p cùng H?i nuôi ong ??ng Nai t? ch?c H?i th?o “Th? tr??ng M?t ong Th? gi?i và Nh?ng rào c?n” v?i s? tham gia c?a h?n 300 ng??i nuôi ong trong Câu l?c b? “Nh?ng ng??i nuôi ong s?ch”.

 


Last Updated ( Thursday, 24 December 2015 07:20 ) Read more...
 

Ch?ng nh?n True Source Honey

E-mail Print PDF

Nh?m nâng cao uy tín m?t ong ??ng Nai trên th? tr??ng Th? gi?i, Công ty ?ă ti?n hành ?ánh giá Ch?ng nh?n True Source Honey trong tháng 11, 2015.

Last Updated ( Thursday, 24 December 2015 06:47 ) Read more...
 

??i h?i ??ng C? ?ông 2015

E-mail Print PDF

??i h?i ??ng C? ?ông l?n th? 16 - Công ty CP Ong m?t ??ng Nai ???c t? ch?c vào ngày 07/02/2015 t?i H?i tr??ng Công ty. ??i h?i l?n này nh?m t?ng k?t ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh trong n?m 2014 và ?? ra ph??ng h??ng k? ho?ch s?n xu?t kinh doanh n?m 2015.

Last Updated ( Saturday, 30 May 2015 01:29 ) Read more...
 

H?i ngh? "Nâng cao ch?t l??ng và uy tín c?a m?t ong Vi?t Nam"

E-mail Print PDF

 

???c s? h? tr? c?a Công ty CP Ong m?t ??ng Nai, H?i Nuôi ong Vi?t Nam t?  ch?c ch??ng tŕnh H?i ngh? v? “Nâng cao Ch?t l??ng và Uy tín c?a m?t ong Vi?t  Nam” t?i Công ty ngày 09 tháng 01 n?m 2015.

Last Updated ( Tuesday, 20 January 2015 08:24 ) Read more...
 

Ch?ng nh?n s?n ph?m công nghi?p nông thôn ti?u bi?u t?nh ??ng Nai 2014

E-mail Print PDF

 

(?N)- Sáng 24-12, S? Công th??ng t? ch?c l? trao gi?i cu?c thi sáng t?o s?n ph?m th? công m? ngh? n?m 2014 và tôn vinh 30 s?n ph?m công nghi?p nông thôn tiêu bi?u, công nh?n danh hi?u ngh? nhân, th? gi?i n?m 2014.


Last Updated ( Tuesday, 20 January 2015 08:24 ) Read more...
 
More Articles...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 7

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 12 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...