EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

Ph?n hoa

E-mail Print PDF
Ph?n hoa

Ph?n hoa là t? bào sinh s?n ??c c?a th?c v?t và là ngu?n th?c ?n ch?a nhi?u ??m, vitamin và mu?i khoáng cho ong m?t. Ong m?t bay ??n nh?ng hoa có ph?n nhi?u ( hoa m?c c?, hoa cà phê,… ) chúng r? hoa ?? các h?t ph?n r?i bám vào thân, chúng dùng 4 chi tr??c ?? vo các h?t ph?n cho vào 2 gi? 2 bên chân sau. Khi ??y gi?, chúng bay v? t?. ?? thu ho?ch ph?n hoa, ng??i nuôi ong ??t l??i thoát ph?n tr??c c?a t?, phía d??i g?n máng ??ng ph?n, khi ong ?i làm vi?c v? chui qua l??i thoát ph?n, 2 h?t ph?n ? 2 bên chân s? r?i xu?ng máng. Ph?n hoa do ong mang v? th??ng ?m, các thành ph?n trong ph?n r?t d? lên men, phân h?y và h?ng. ?? b?o qu?n lâu, ph?i s?y khô phân hoa thu ho?ch trong ngày.

Thành Ph?n:

Protein: r?t phong phú chi?m kho?ng 35%, ?a s? là các protein d? tiêu hóa.

???ng: ph?n hoa chi?m t? l? 40% ???ng, ch? y?u là Glucose.

Vitamin: ph?n hoa ???c xem nh? là ch?t cô ??c c?a h?u h?t các vitamin nh? Vitamin C, B1, B3, B6, B12, D, E, K…

Các nguyên t? vi l??ng: ph?n hoa giàu các nguyên t? vi l??ng nh? K, Mg, Cu, Fe, Zn,… và mu?i khoáng.

Tác D?ng C?a Ph?n Hoa: 

Ph?n hoa có tác d?ng t?ng l??ng h?ng c?u trong máu. Dùng ph?n hoa ch?a b?nh thi?u máu, ch?m l?n, c̣i x??ng và kích thích thèm ?n ? tr? nh?.

Ph?n hoa có tác d?ng trong ?i?u tr? b?nh viêm ru?t k?t và táo bón m?n tính.

Ph?n hoa kích thích tiêu hóa, làm ?n ngon, t?ng d?ch v? và t?ng kh? n?ng lao ??ng. Ngoài ra, c̣n ch?a b?nh m?t do thi?u vitamin A. Trong ph?n hoa có Riboflavin, sinh t? này c?n cho vơng m?c m?t có tác d?ng làm xoa d?u m?t m?t m?i và b?o v? nhăn quan. 

Li?u Dùng:

M?i l?n 2 mu?ng canh, dùng tr??c 2 b?a ?n chính và tr??c khi ?i ng?.

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 23:02 )
 

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 13 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...