EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

Bee's food II

E-mail Print PDF
Bee's food

Thành Ph?n:

- B?t ??u nành.

- Ph?n hoa 10%

- ???ng kính tr?ng.

- Vitamin A, D, C, B Complex.

- Các mu?i khoáng. 

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 22:57 ) Read more...
 

Bee's food I

E-mail Print PDF
Bee's food

Thành Ph?n:

  • B?t ??u nành.
  • ???ng kính tr?ng.
  • Vitamin A, D, C, B Complex.
  • Các mu?i khoáng.
Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 22:57 ) Read more...
 

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 7 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...