EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

E-mail Print PDF

Nh?m nâng cao ch?t l??ng v? sinh an toàn th?c ph?m, ??u n?m 2010 Công ty b?t ??u tri?n khai áp d?ng H? th?ng phân tích m?i nguy và ?i?m ki?m soát gi?i h?n –HACCP ?? qu?n lư các ho?t ??ng ch? bi?n s?n ph?m m?t ong.

Tr?i qua 9 tháng d??i s? t? v?n c?a chuyên gia Công ty toàn c?u QSA, ??n nay H? th?ng HACCP c?a Công ty ?ă phát huy hi?u qu?, các m?i nguy ???c nh?n di?n và ki?m soát b?ng k? ho?ch HACCP thông qua các ch??ng tŕnh tiên quy?t SSOP nh?m h?n ch? ??n m?c th?p nh?t các m?i nguy có kh? n?ng xu?t hi?n ho?c ti?m ?n trong t?t c? s?n ph?m ???c ch? bi?n t?i Công ty.

 

CB-CNV luôn th?c hi?n nghiêm túc quy ??nh trong khu v?c s?n xu?t ?? ??m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m:
- Mang b?o h? lao ??ng khi tham gia s?n xu?t.
- V? sinh cá nhân tr??c khi vào khu v?c s?n xu?t.
- Không mang ?? trang s?c, v?t d?ng cá nhân vào khu v?c s?n xu?t.
- Không hút thu?c, kh?c nh?, ngoáy m?i,?? móng tay dài trong khu v?c s?n xu?t.
- Nh?ng cá nhân b? s?t cao, ho, ?i ngoài, c?m cúm, b? th??ng ch?y máu, b? b?nh truy?n nhi?m,... không ???c tham gia tr?c ti?p ch? bi?n s?n ph?m.

 

Công ty nh?n th?c ???c Ch?t l??ng và s? an toàn v? sinh c?a s?n ph?m là y?u t? quy?t ??nh s? t?n t?i và phát tri?n. Công ty ?? ra chính sách:“Ch?t l??ng c?a s?n ph?m và s? an toàn c?a ng??i tiêu dùng quy?t ??nh s? t?n t?i và phát tri?n b?n v?ng c?a Công ty”

Toàn th? các CB-CNV Công ty luôn th?c hi?n nh?ng n?i dung sau:
- Cam k?t cung c?p s?n ph?m có ch?t l??ng t?t và an toàn.
- Không ng?ng h?c t?p, rèn luy?n ?? nâng cao tŕnh ?? chuyên môn nghi?p v?.
- Duy tŕ và liên t?c c?i ti?n H? th?ng qu?n lư An toàn th?c ph?m theo tiêu chu?n HACCP.

 

Ngày 22 tháng 10 n?m 2010, Công ty ???c c?p gi?y ch?ng nh?n H? th?ng Phân tích m?i nguy và ?i?m ki?m soát t?i h?n HACCP do T?ng c?c Tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng Vi?t Nam c?p.

 

?ây là k?t qu? b??c ??u ??t ???c ?? Công ty ti?p t?c duy tŕ và c?i ti?n H? th?ng qu?n lư nh?m nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m, ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a xă h?i và c?ng ??ng v? an toàn v? sinh th?c ph?m.Thay m?t Công ty, chúng tôi trân tr?ng c?m ?n các chuyên gia t? v?n Công ty toàn c?u QSA ?ă t?n t́nh giúp chúng tôi ??t ???c ch?ng nh?n HACCP này.

Last Updated ( Tuesday, 03 September 2013 03:44 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 9 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...