EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

E-mail Print PDF

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t?, cung c?p các trang thi?t b? v?t t?, khoa h?c k? thu?t cho ng??i nuôi ong và ch? bi?n các s?n ph?m xu?t kh?u. ??n n?m 1999, th?c hi?n ch? tr??ng c? ph?n hóa c?a Chính ph?, Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă chính th?c ???c chuy?n thành Công ty c? ph?n ong m?t ??ng Nai theo Quy?t ??nh s? 545/Q?-CT.UBNDT, ngày 12-2-1999 c?a UBND t?nh.

Tr? s? Công ty

Công ty C? ph?n Ong m?t ??ng Nai có tên giao d?ch ??i ngo?i là: DongNai Honeybee Corporation (APIDONA), tr? s? hi?n ?ang ??t t?i: 143 Ph?m V?n Thu?n, ph??ng Th?ng Nh?t, Tp.Biên Ḥa, t?nh ??ng Nai. Ngay t? khi m?i ra ??i và nh?t là k? t? khi chuy?n sang Công ty c? ph?n, th́ v?n ?? ch?t l??ng và uy tín là tôn ch? luôn ???c Công ty ??t lên hàng ??u. Chính v́ v?y, trong nh?ng n?m qua, m?c dù n?n kinh t? th? gi?i ch?u nhi?u bi?n ??ng do ?nh h??ng c?a cu?c kh?ng ho?ng kinh t? t?i M? và các qu?c gia vùng châu Á-Thái B́nh D??ng; ??ng th?i vi?c kinh doanh xu?t kh?u c?a các Công ty trong n??c g?p nhi?u khó kh?n b?i s? c?nh tranh kh?c li?t t? các qu?c gia khác trên th? gi?i, nh?ng ho?t ??ng s?n xu?t - kinh doanh c?a Công ty c? ph?n ong m?t ??ng Nai v?n r?t ?n ??nh.

??c bi?t, nh? x? lư thông tin giá c? th? tr??ng k?p th?i và th??ng xuyên t? ch?c h??ng d?n, h? tr? và ph?i h?p t?t v?i các ch? tr?i nuôi ong theo h??ng s?ch, ??m b?o an toàn, ch?t l??ng cao, nên các s?n ph?m m?t ong xu?t kh?u c?a Công ty luôn ???c th? tr??ng th? gi?i ch?p nh?n, trong ?ó có c? các th? tr??ng khó tính, có yêu c?u kh?c khe nh?t v? ch?t l??ng s?n ph?m nh? th? tr??ng B?c M?, EU và Nh?t B?n. Riêng trong 5 n?m g?n ?ây, b́nh quân m?i n?m Công ty c? ph?n ong m?t ??ng Nai ?ă xu?t sang th? tr??ng các n??c nói trên h?n 2.800 t?n m?t và kho?ng 100 t?n sáp ong, ??t kim ng?ch xu?t kh?u kho?ng 5,0 tri?u USD/n?m.

Bên c?nh vi?c xu?t kh?u, trong nh?ng n?m qua, Công ty c? ph?n ong m?t ??ng Nai c̣n quan tâm s?n xu?t m?t kh?i l??ng l?n các s?n ph?m ??c tr?ng nh?: m?t ong nguyên ch?t, m?t ong ngh?, s?a ong chúa, ph?n hoa...?? cung c?p cho nhu c?u tiêu dùng trên th? tr??ng n?i ??a.Hi?n nay, l?c l??ng lao ??ng ch? y?u t?i Công ty c? ph?n ong m?t ??ng Nai r?t g?n nh?: ch? có 35 ng??i, nh?ng ?ă t?o d?ng ???c m?i quan h? b?n v?ng v?i h?n 450 tr?i nuôi ong và t?o công ?n vi?c làm cho h?n 2.000 lao ??ng ? nông thôn, góp ph?n mang l?i l?i ích to l?n v? kinh t? - xă h?i t?i các ??a ph??ng.

Trong t??ng lai, ?? ??m b?o ???c ngu?n nguyên li?u ?áp ?ng cho nhu c?u xu?t kh?u, công ty xác ??nh s? ti?p t?c ??u t?, phát tri?n m?nh ngành nuôi ong trên ??a bàn t?nh ??ng Nai và các vùng lân c?n b?ng cách phát hành trái phi?u chuy?n ??i cho ng??i nuôi ong, t?o ?i?u ki?n cho h? tr? thành c? ?ông c?a doanh nghi?p. Bên c?nh ?ó, công ty c?ng s? quan tâm c?i thi?n toàn di?n vi?c nuôi d??ng ?àn ong b?ng bi?n pháp lai t?o gi?ng m?i, ??u t? trang thi?t b? k? thu?t trên ?àn ong, nh?m t?o ra các s?n ph?m m?t ong có ch?t l??ng cao, phù h?p v?i yêu c?u trên th? tr??ng trong n??c và xu?t kh?u...

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 23:01 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 14 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...