EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

E-mail Print PDF
C?a hàng Công ty CP Ong m?t ??ng Nai
?/c: 143 Ph?m V?n Thu?n, P.Th?ng Nh?t, Tp. Biên Ḥa, ??ng Nai
Tel: 0251. 3940 108
* ??NG NAI:
Tr?m d?ng chân Ḅ S?a Long Thành
Công ty TNHH TMDV và V?n T?i LIÊN K?T
?/c: Km 14 Qu?c l? 51, An Ph??c, Long Thành, ??ng Nai
Tel: 0251. 351 1628
??i lư THU H??NG
?/c: ?p Xóm G?c, Long An, Long Thành, ??ng Nai
Tel: 0251. 384 5783
??i lư H?I HU?
?/c: ?p 1, Long Th?, Nh?n Tr?ch, ??ng Nai
Tel: 0251. 354 9227
??i lư TH? HÙNG
?/c: ?p Qu?ng ?à Xă ?ông Ḥa, Tr?ng Bom, ??ng Nai
Tel: 0251 386 8778
??i lư MINH KHANG
?/c: An Ph??c, Long Thành, ??ng Nai (G?n ?i?n L?c Long Thành)
Tel: 0909 564759
* B̀NH D??NG:
Nhà thu?c ??NG XUÂN
?/c: 72/5 Khu ph? ?ông A, P. ?ông Ḥa, D? An, B́nh D??ng
Tel: 0975 224498
Last Updated ( Monday, 19 March 2018 07:30 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 11 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...