EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

M?t ong

E-mail Print PDF
M?t nguyên ch?t

M?t ong là m?t ch?t ng?t do ong ch? t?o ra t? m?t hoa hay d?ch ng?t mà chúng l?y t? cây ?ang s?ng mang v?, r?i ch? bi?n b?ng cách cho b?c h?i n??c và tác ??ng enzim do chúng ti?t ra. Thông th??ng ong vít n?p l? t? ch?a m?t th́ m?t ?ă hoàn thi?n. 

Thành Ph?n:

???ng: ch? y?u là fructose và glucose. ?ây là ???ng ??n nên c? th? con ng??i có th? h?p th? th?ng vào máu mà không c?n chuy?n hóa. 

Protein: trung b́nh 0,1%. Ngu?n g?c các Protein này t? m?t hoa (Protein th?c v?t) và t? con ong ti?t ra (Protein ??ng v?t)

Enzim: Trong m?t ong có nhi?u enzim r?t c?n thi?t cho c? th? nh? Invectaza, diataza, Lipaza, Catalaza, Peroxydaza, cac enzim này ???c ong ti?t ra trong quá tŕnh làm m?t. 

Acid: ch?a nhi?u các acid h?u c? nh?: acid Focmic, acid Oxalic, acid Citric, Acid Lactic…

Ch?t khoáng: trong m?t ong có ch?a các khoáng ch?t nh?: K, Na, Mg, Ca, Fe, P, Cu, Zn, Mn,… 

Vitamin: hàm l??ng vitamin trong m?t ong có nhi?u lo?i nh?: B1, B6, B12, PP, C, E, K…   

Tác D?ng C?a M?t Ong: 

M?t ong là m?t v? thu?c h?u hi?u giúp t?ng s?c ?? kháng cho c? th?, pḥng ch?ng nhi?m trùng. Có tác d?ng trong ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng, b?nh th?n, b?nh y?u c? tim, t?ng quá tŕnh trao ??i ch?t ? các mô gan.

Ngoài ra, m?t ong c̣n dùng ?? làm ??p. Nh?ng lo?i m? ph?m nuôi d??ng da có ch?a m?t ong r?t t?t cho các lo?i da khô và da nh?y c?m. M?t ong c̣n tr? ph?ng r?t hi?u qu?.

Li?u Dùng: 

Dùng m?t ong th??ng ngày s? giúp t?ng s?c ?? kháng cho c? th?. M?i ngày nên dùng 5 mu?ng m?t ong, có th? dùng nguyên ch?t ho?c ph?t lên bánh ḿ, khu?y chung v?i trà, s?a.

M?t s? bài thu?c hay t? m?t ong:  

1. Thu?c ??p m?t: 

  • M?t ong:               10gr
  • Glycerin:               10gr
  • Ḷng ?? tr?ng gà:  1 cái 

Tr?n th?t ??u, dùng bông th?p thoa 1 l?p m?ng trên m?t ?? 10-15 phút xong r?a s?ch b?ng n??c ?m. Có tác d?ng nhanh h?n các lo?i kem bôi m?t v́ v?a làm m?m da v?a nuôi d??ng da.

2. Tr? ho:

L?y m?t qu? chanh t??i, khía ki?u mu?i kh? ? l?p v? ngoài, sau ?ó cho m?t vài th́a cà phê m?t ong cho ng?m ?? toàn b? qu? chanh trong m?t cái chén. ?? kho?ng 1-2 gi? sau ?ó c?t ra ng?m s? ?? ho ngay.  

3. giúp sáng m?t:

Pha m?t th́a m?t ong v?i n??c ép cà r?t, u?ng tr??c khi ?n sáng kho?ng 1 gi?, dùng hàng ngày b?n s? có ?ôi m?t trong sáng, tinh anh.

4. Gi?m béo:

Pha 1-2 th́a m?t ong v?i 1 th́a n??c ép chanh vào 1 ly n??c ?m. Vi?c u?ng h?n h?p này m?i ngày s? giúp l?c s?ch ???ng ru?t, gi?m béo. 

5. Cai nghi?n thu?c lá:

U?ng h?n h?p m?t ong (1 th́a cà phê) pha v?i chanh ho?c qu?t (1/2 qu?) và n??c l?c (5 th́a). U?ng tr??c khi b?n thèm hút 1 ??u thu?c v?i s? l??ng 5-10 c?c/ngày. M?t ong sau khi u?ng s? vào máu, lên năo, gi?i các ??c t? Nicotin trong năo ng??i nghi?n. L??i s? quen d?n v?i ch?t ng?t ngon c?a m?t thay v́ ch?t khét ??ng c?a thu?c lá. Sau 10 -15 ngày u?ng h?n h?p trên, b?n s? gi?m d?n l??ng thu?c là hút cho ??n khi b? hoàn toàn. 

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Tuesday, 02 February 2010 14:13 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 15 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...