EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

C? c?u t? ch?c

E-mail Print PDF

 

CH?C N?NG VÀ NHI?M V?:

H?i ??ng Qu?n tr?: H?i ??ng qu?n tr? do ??i h?i ??ng c? ?ông b?u ra, là c? quan qu?n lư cao nh?t c?a Công ty, có toàn quy?n nhân danh Công ty ?? quy?t ??nh m?i v?n ?? liên quan ??n ho?t ??ng c?a Công ty (tr? nh?ng v?n ?? thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ông). Hi?n t?i H?i ??ng Qu?n tr? Công ty C? ph?n Ong m?t ??ng Nai có 05 thành viên, nhi?m k? t?i ?a c?a m?i thành viên là 5 n?m.

 

Ban Ki?m soát: Ban Ki?m soát do ??i h?i ??ng c? ?ông b?u ra, có nhi?m v? ki?m tra tính h?p lư, h?p pháp trong ?i?u hành ho?t ??ng kinh doanh và báo cáo tài chính c?a Công ty. Hi?n t?i Ban Ki?m soát Công ty g?m 03 thành viên, m?i thành viên có nhi?m k? 5 n?m. Ban Ki?m soát ho?t ??ng ??c l?p v?i H?i ??ng Qu?n tr?.

Giám ??c: Giám ??c do H?i ??ng Qu?n tr? b? nhi?m, Giám ??c là ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a Công ty có nhi?m v? t? ch?c ?i?u hành và qu?n lư m?i ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh hàng ngày c?a Công ty theo nh?ng chi?n l??c và k? ho?ch ?ă ???c H?i ??ng Qu?n tr? và ??i h?i ??ng c? ?ông thông qua và ch?u trách nhi?m tr??c H?i ??ng Qu?n tr? v? vi?c th?c hi?n quy?n và các ngh?a v? ???c giao. Giúp vi?c cho Giám ??c là các Phó Giám ??c; Phó Giám ??c ch?u trách nhi?m tr??c Giám ??c v? ph?n vi?c ???c phân công, ch? ??ng gi?i quy?t nh?ng công vi?c ?ă ???c Giám ??c ?y quy?n và phân công theo ?úng ch? ?? chính sách c?a Nhà n??c và ?i?u l? c?a Công ty. Giám ??c có nhi?m k? 5 n?m.

Last Updated ( Monday, 31 March 2014 04:03 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 4 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...