EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

Bee's food I

E-mail Print PDF
Bee's food

Thành Ph?n:

  • B?t ??u nành.
  • ???ng kính tr?ng.
  • Vitamin A, D, C, B Complex.
  • Các mu?i khoáng.

 KHÔNG CÓ HOÓC MÔN T?NG TR??NG VÀ KHÁNG SINH TRONG S?N PH?M

Cách dùng:

Nhào tr?n v?i 10% ph?n hoa, pha v?i n??c ?m cho ong ?n trên xà c?u 

ho?c cho ?n tr?c ti?p vào c?u ph?n khi thi?u ngu?n ph?n hoa t? nhiên.

Công d?ng:

- T?ng s?c ?? kháng c?a ?àn ong và tu?i th? c?a ong th?.

- Duy tŕ th? ?àn ong trong v? khai thác m?t.

- Duy tŕ s?c ?? tr?ng c?a ong chúa.

B?o qu?n:

N?i khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng tr?c ti?p.

Ngày s?n xu?t: Ghi trên bao b́.

H?n s? d?ng: 06 tháng..

Các s?n ph?m khác:

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 22:57 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 15 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...