EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

E-mail Print PDF

QUY?T ??NH - V? vi?c phát hành quy ch? ki?m tra và công nh?n Kinh doanh s?n ph?m m?t ong, c? s? s?n xu?t là thành viên v?i ?? ?i?u ki?n v? sinh an toàn th?c ph?m. Xem t?i ?ây

Danh sách CLB "Nh?ng ng??i nuôi ong s?ch" n?m 2010 - Công ty C? ph?n Ong m?t ??ng Nai - Xem t?i ?ây

Danh sách CLB "Nh?ng ng??i nuôi ong s?ch" n?m 2011 - Công ty C? ph?n Ong m?t ??ng Nai - Xem t?i ?ây 

Last Updated ( Thursday, 10 February 2011 00:30 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 15 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...