EnglishTiếng Việt

Dong Nai Honey

Lễ tuyên dương "Học giỏi - Sống tốt" năm 2011

E-mail Print PDF

         Được sự chấp thuận của BGĐ Công ty, BCH CĐCS đã thực hiện Lễ Tuyên Dương “Học giỏi - Sống Tốt” năm 2011 nhằm tuyên dương các con CBCNV có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua. Đây cũng như là món quà tinh thần gởi đến các cháu, động viên các cháu học tập tốt hơn để trở thành con ngoan - trò giỏi.

 

         Ngoài ra, nhằm thắt chặt tình thần đoàn kết, BGĐ Công ty cũng đã tiến hành Tổ chức Ngày hội Gia đình VN 28/06 cùng với Lễ tuyên dương “Học giỏi - Sống Tốt” năm 2011.

 

 

        

         Buổi Lễ hôm nay với sự tham dự của hơn 100 thành viên là con em và CBCNV Công ty. 

         Mở đầu cho buổi Lễ là phần hoạt náo Hội trường với những trò chơi sôi động, vui nhộn của các bé, và phần giao lưu giữa các gia đình.

 

 

 

 

 

 

        Để góp vui cho buổi Lễ có tiết mục văn nghệ của Cháu Nguyễn Thảo Nhi - Hát và múa bài “Cho con”.

 

 

 

 

       Phần Leã tuyeân döông “Hoïc gioûi - Soáng toát” năm 2011 cho caùc chaùu laø con CBCNV.  Năm nay, Công ty tổ chức Tuyên dương cho 12 cháu là con CBCNV đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2010-2011. Có 5 cháu - học cấp I, 6 cháu - học cấp II và 1 cháu - học cấp III.

 

 

 

 

Trong đó, có Chaùu Voõ Thieân Kyû - con cuûa anh Voõ Vaên Taán Taøi vaø Chò Phan Thò Ngoïc Mai, đạt thành tích học sinh giỏi toàn cấp I.

 

 

 

 

Và  chaùu Hoaøng Thò Höông Quyønh - con cuûa anh Hoaøng Troïng Tuøng vaø Chò Traàn Thò Höông, đạt thành tích học sinh giỏi toàn cấp III.

Buổi lễ khép lại với những lời phát biểu cảm nghĩ, lời hứa của các cháu.

 

 

 tröôøng laø moät hoïc sinh gioûi, ngoan ngoaõn leã pheùp vôùi thaày coâ vaø moïi ngöôøi. Veà nhaø, caùc em laø nhöõng ngöôøi con hieáu thaûo, vaâng lôøi cha meï. Vaø hy voïng trong Leã Tuyeân döông laàn sau, khoâng chæ laø nhöõng göông maët naøy maø coøn nhieàu nhieàu caùc chaùu hôn nöõa.

 

 

 

 

Các tin liên quan:

 

Last Updated ( Thursday, 30 June 2011 02:00 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Khách Online

     We have 10 guests online

Mục Tiêu Công Ty

Xây dựng thương hiệu “APIDONA” trên thị trường trong nước và Quốc tế. Tiến hành xuất khẩu mật ong ở dạng thành phẩm.
Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Ổn định và nâng cao chất lượng sống Chi tiết...

Chiến Lược Kinh Doanh

Chất lượng sản phẩm là yếu tố “Sống còn” của Ngành ong Đồng Nai, với Slogan “Vì sức khỏe của Bạn”.
Công ty cũng cố và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Những Người nuôi ong sạch”, dần dần đưa các Thành viên trong CLB trở thành Cổ đông của Công ty. Chi tiết...

DONGNAIHONEY

Năm 1978, sự ra đời của Công ty ong mật Đồng Nai đã đánh dấu một bước phát triển mới của ngành nuôi ong tại Đồng Nai. Bởi, bắt đầu từ đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có hẳn một doanh nghiệp chuyên tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư Chi tiết...