EnglishTi?ng Vi?t

Dong Nai Honey

Gi?i Thi?u DONGNAIHONEY

Gi?i Thi?u DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t?, cung c?p các trang thi?t b? v?t t?, khoa h?c k? thu?t cho ng??i nuôi ong và ch? bi?n các s?n ph?m xu?t kh?u. ??n n?m 1999, th?c hi?n ch? tr??ng c? ph?n hóa c?a Chính ph?, Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă chính th?c ???c chuy?n thành Công ty c? ph?n ong m?t ??ng Nai theo Quy?t ??nh s? 545/Q?-CT.UBNDT, ngày 12-2-1999 c?a UBND t?nh. 

Công ty C? ph?n Ong m?t ??ng Nai có tên giao d?ch ??i ngo?i là: DongNai Honeybee Corporation (APIDONA) , tr? s? hi?n ?ang ??t t?i: 143 Ph?m V?n Thu?n, ph??ng Th?ng Nh?t, Tp.Biên Ḥa, t?nh ??ng Nai. Ngay t? khi m?i ra ??i và nh?t là k? t? khi chuy?n sang Công ty c? ph?n, th́ v?n ?? ch?t l??ng và uy tín là tôn ch? luôn ???c Công ty ...

Bee's food I

Bee's food I

Thành Ph?n:

  • B?t ??u nành.
  • ???ng kính tr?ng.
  • Vitamin A, D, C, B Complex.
  • Các mu?i khoáng.

Ph?n hoa

Ph?n hoa

Ph?n hoa là t? bào sinh s?n ??c c?a th?c v?t và là ngu?n th?c ?n ch?a nhi?u ??m, vitamin và mu?i khoáng cho ong m?t. Ong m?t bay ??n nh?ng hoa có ph?n nhi?u ( hoa m?c c?, hoa ...

M?t ong

M?t ong

M?t ong là m?t ch?t ng?t do ong ch? t?o ra t? m?t hoa hay d?ch ng?t mà chúng l?y t? cây ?ang s?ng mang v?, r?i ch? bi?n b?ng cách cho b?c h?i n??c và tác ??ng enzim do chún...

Sáp ong

Sáp ong

S?n ph?m ti?t c?a ong m?t dùng ?? xây t?. Thành ph?n g?m các axit béo và este. ? nhi?t ?? 15 oC, kh?i l??ng riêng là 0,95 - 0,87 g/cm3; nhi?t ?? nóng ch?y là 62 – 65 oC. ? th? r?n...

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

T? V?n Tr?c Tuy?n

Khách Online

     We have 7 guests online

M?c Tiêu Công Ty

Xây d?ng th??ng hi?u “APIDONA” trên th? tr??ng trong n??c và Qu?c t?. Ti?n hành xu?t kh?u m?t ong ? d?ng thành ph?m.
Th?c hi?n t?t ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c.
?n ??nh và nâng cao ch?t l??ng s?ng Chi ti?t...

Chi?n L??c Kinh Doanh

Ch?t l??ng s?n ph?m là y?u t? “S?ng c̣n” c?a Ngành ong ??ng Nai, v?i Slogan “V́ s?c kh?e c?a B?n”.
Công ty c?ng c? và duy tŕ ho?t ??ng c?a Câu l?c b? “Nh?ng Ng??i nuôi ong s?ch”, d?n d?n ??a các Thành viên trong CLB tr? thành C? ?ông c?a Công ty. Chi ti?t...

DONGNAIHONEY

N?m 1978, s? ra ??i c?a Công ty ong m?t ??ng Nai ?ă ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i c?a ngành nuôi ong t?i ??ng Nai. B?i, b?t ??u t? ?ây, trên ??a bàn t?nh ??ng Nai ?ă có h?n m?t doanh nghi?p chuyên t? ch?c s?n xu?t kinh doanh, ??u t? Chi ti?t...
Joomla extensions by Siteground Hosting